Przetargi - archiwum

Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę kotłowni przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Pawonkowie - ul. Kościuszki 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, fax 0-34 3534105.

 

·               Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i rozbudowa kotłowni przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Pawonkowie - ul. Kościuszki 1.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku kotłowni, wykonanie komina i czopucha kotła w systemie MKDZ , wykonanie instalacji c.o. związanej z technologią kotłowni, wykonanie instalacji wod.-kan. Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie sieci preizolowanej zasilającej budynek Urzędu Gminy, prace kontrolno-pomiarowe.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.10.00-6, 45.32.10.00-3.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

·               Informacja na temat wadium: nie dotyczy.III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

·               Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferenci ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1.posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2.nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
3.posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4.znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunków określonych dla oferentów będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki oferent spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

·               Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wszystkie dokumenty w ofercie oferent musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzać za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu.Wymagane dokumenty:
1.oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - załączniki nr 2 i 3,
2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 lub pkt.9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
oraz
Wypełniony formularz OFERTA - Załącznik nr 1,
Kosztorys ofertowy (sporządzony wg dołączonego przedmiaru robót),
Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
Parafowany wzór umowy - Załącznik nr 4,

W celu potwierdzenia warunku posiadania przez oferenta niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wymagane dokumenty:
wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o charakterze i złożoności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia - Załącznik nr 5, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru).
wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pawonkow.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pawonków ul. Zawadzkiego 7.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2008 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Pawonków ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2008 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 3769
25 czerwca 2008 08:56 (Tomasz Dalkowski) - Usunięcie załącznika.
25 czerwca 2008 08:56 (Tomasz Dalkowski) - Usunięcie załącznika.
25 czerwca 2008 08:53 (Tomasz Dalkowski) - Usunięcie załącznika.