Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Pawonków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.pawonkow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-10-14

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (powód: Serwis zawiera dokumenty PDF które są skanami dokumentów. W miarę możliwości o ile to możliwe będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Tomasz Dalkowski , adres e-mail: admin@pawonkow.pl , telefon: 343534100.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku Urzędu Gminy są dwa wejścia. Przy wejściu głównym – od ul. Lublinieckiej wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowano dzwonek, który służy do przywołania pracownika Urzędu. Istnieje możliwość telefonicznego umówienia spotkania.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.

Dostosowanie schodów

Budynek Urzędu Gminy mieści się w budynku jednopiętrowym, na wyższe piętro prowadzą schody, które nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

brak

Dostępność pochylni

brak

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

Na parkingu przed Urzędem Gminy nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz języka migowego pierwszego kontaktu z Urzędem Gminy Pawonków. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2020 07:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 93
14 października 2020 12:29 (Tomasz Dalkowski) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
14 października 2020 12:29 (Tomasz Dalkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 września 2020 09:11 (Tomasz Dalkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.