Przetargi - archiwum

Przetarg nieograniczony na budowę Gimnazjum z halą sportową i zespołem boisk sportowych w Pawonkowie. Etap II - Budowa Gimnazjum w Pawonkowie.

Pawonków: Budowa Gimnazjum z halą sportową i zespołem boisk sportowych w Pawonkowie. Etap II - Budowa Gimnazjum w Pawonkowie.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, fax 0-34 3534105.

 

·                   Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Gimnazjum z halą sportową i zespołem boisk sportowych w Pawonkowie. Etap II - Budowa Gimnazjum w Pawonkowie.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budynek Gimnazjum dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia.
Powierzchnia zabudowy: 1.724,5 m2
Powierzchnia użytkowa: 2.703,7 m2
Kubatura: 14.213,8 m3

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.07.2009.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

·                   Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł.III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

·                   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie poniższe warunki:
1. Przedstawią Ofertę zgodną z wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych, której treść odpowiadać będzie treści SIWZ.
2. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

·                   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
1. Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 2.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 500.000,00 zł , wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie , co najmniej jeden obiekt budowlany- kubaturowy, o wartości jego wykonania wynoszącej minimum 5.000.000,00 zł oraz co najmniej jeden obiekt budowlany - kubaturowy o charakterze oświatowym o kubaturze min. 12 000 m3 [ lub jeden obiekt budowlany- kubaturowy spełniający te warunki (obiekt o charakterze oświatowym o kubaturze min. 12 000 m3 i wartości wykonania minimum 5.000.000,00 zł )] z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie- Załącznik nr 3.
9. Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - Załącznik Nr 4.
10. Dokument stwierdzający, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
11. Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
12. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
13. Dowód wniesienia wadium.
14. Kosztorys szczegółowy:
- wersja papierowa i wersja elektroniczna
15. Harmonogram rzeczowo- finansowy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pawonkow.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pawonków
ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków w terminie do 5 dni od chwili pisemnego zamówienia. Koszt materiałów przetargowych wynosi 1.200,00zł..

 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

 

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2008 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Pawonków , ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków - sekretariat.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2008 09:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 4990
25 czerwca 2008 14:17 (Tomasz Dalkowski) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2008 08:27 (Tomasz Dalkowski) - Dodanie załącznika.
24 czerwca 2008 12:58 (Tomasz Dalkowski) - Dodanie załącznika.