Przetargi - archiwum

Przetarg nieograniczony na usuwanie dennych osadów ściekowych za pomocą refulera i remont systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków Lemna w Pawonkowie wraz z rozbudową o system napowietrzania (oczyszczalnia w ruchu)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, fax 0-34 3534105.

 

·               Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie dennych osadów ściekowych za pomocą refulera i remont systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków Lemna w Pawonkowie wraz z rozbudową o system napowietrzania (oczyszczalnia w ruchu).

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: usuwanie osadów ściekowych z dna stawów za pomocą refulera, remont systemu napowietrzania (roboty przygotowawcze, zgrzewanie złączek elektrooporowych na rurociągach w obrębie stawu, montaż systemu napowietrzania, uruchomienie napowietrzania, regulacja stopnia mieszania, pomiar ilości tlenu rozpuszczonego, pomiar rozkładu osadu na dnie stawów), naprawa posadowienia kraty schodkowej, zmiana systemu koagulacji.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.11.30.00-2.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

·               informacja na temat wadium: nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·               Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferenci ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunków określonych dla oferentów będzie dokonywana zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki oferent spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

·               Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - załączniki nr 2 i 3,
2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 lub pkt.9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
oraz
Wypełniony formularz OFERTA - Załącznik nr 1,
Kosztorys ofertowy (sporządzony wg dołączonego przedmiaru robót),
Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
Parafowany wzór umowy - Załącznik nr 4,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pawonkow.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pawonków ul. Zawadzkiego 7.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2008 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy Pawonków ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2008 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 4314
25 czerwca 2008 09:00 (Tomasz Dalkowski) - Usunięcie załącznika.
25 czerwca 2008 08:20 (Tomasz Dalkowski) - Dodanie załącznika.
29 maja 2008 14:43 (Tomasz Dalkowski) - Dodanie załącznika.