Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kośmidry - ul. Podleśna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nazwa zamówienia: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kośmidry - ul. Podleśna.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, fax 0-34 3534105.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kośmidry - ul. Podleśna..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych polegająca mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni, wykonaniu przepustów rurowych pod zjazdami, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu warstwy z destruktu asfaltowego, zamknięciu podbudowy podwójną warstwą grysów stabilizowanych emulsją asfaltową, uwałowaniu nawierzchni walcem wibracyjnym. Zakres 1162 mb, 4711 m2.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.24-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.10.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych :
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia tych warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i załączonych dokumentów wymaganych specyfikacją metodą (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie woli składa pełnomocnik reprezentujący wykonawców w postępowaniu);2. oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ; 3.zaakceptowany bez uwag i podpisany przez wykonawcę projekt umowy (projekt umowy załącznik nr 3 do SIWZ); 4.wykaz posiadanego sprzętu oraz środków transportowych niezbędnych do wykonania zamówienia - Załącznik nr 4 do SIWZ; 5.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy wykonawcy),
6.zaświadczenie z właściwego organu podatkowego, że nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7.zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, że nie zalega z opłacaniem należnych składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 8.zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9.wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty drogowej o wartości min.150.000 zł. Brutto odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - załącznik nr 5; 10. wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( kierownicy robót) posiadających wymagane uprawnienia. Zamawiający wymaga wykazanie kierowników z uprawnieniami drogowymi. Należy załączyć odpowiednie uprawnienia i poświadczenia o przynależności kierownika do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej - załącznik nr 6; 11.polisę lub inny dokument ( aktualny na dzień składania ofert) potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 12. szczegółowy kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia , przedmiarem robót, projektem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; 13. wykaz podwykonawców - załącznik nr 7 , załączyć w przypadku gdy wykonawca zamierza zlecać prace podwykonawcom. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składa pełnomocnik reprezentujący wykonawców w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pawonkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pawonków
42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 7.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pawonków (sekretariat)
42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 7.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 1986
05 marca 2008 00:41 (Tomasz Dalkowski) - Utworzenie dokumentu