Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro na budowę linii 15 kV i stacji transformatorowej dla Gimnazjum w Pawonkowie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

1.Gmina Pawonków
Ul. Zawadzkiego 7 , 42-772 Pawonków
tel. (34) 353-41-00 , fax. (34) 353-41-05
e-mail : inwestycje @ pawonkow . pl , www.pawonkow.pl

2.Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Gmina Pawonków ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na budowę linii 15 kV i stacji transformatorowej dla Gimnazjum w Pawonkowie.

3.Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pawonkow.pl (BIP). Specyfikację można również odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Pawonkowie w godz. 800-1500 lub za zaliczeniem pocztowym po wystąpieniu z wnioskiem o jej przesłanie.

4.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową linii 15 kV i stacji transformatorowej dla Gimnazjum w Pawonkowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: wyposażenie stanowiska słupowego nr 963 w linię kablową zasilającą 15 kV, stację transformatorową MINIBOX 20/630 z transformatorem 400 kVA, zasilanie rozdzielni T5 i TWHS w hali sportowej – wg projektu zasilane z budynku Gimnazjum, koszty wyłączenia sieci SN, obsługę geodezyjną.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

6.Termin wykonania zamówienia : od 21.05.2007r. do 30.07.2007r.

7.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
- spełniają warunki wynikające z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
- spełniają wymagania określone w SIWZ dla wykonawców
Ocena spełniania warunków nastąpi poprzez weryfikację złożonych aktualnych dokumentów i oświadczeń.

8.W warunkach przetargu nie przewiduje się wpłaty wadium.
9.Przewiduje się jedno kryterium oceny ofert : cena 100 pkt. Wartość ceny oferenta odnoszona jest do najniższej ceny zaoferowanej przez oferentów. Pozostałe oferty otrzymują ocenę niższą proporcjonalnie do podanej ceny.

10.Miejsce i termin składania ofert : Urząd Gminy Pawonków ul. Zawadzkiego7 42-772 Pawonków – sekretariat , do dnia 11.05.2007r. do godz.1000.

11.Termin związania ofertą : 30 dni

12.Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2007r. o godz. 1000.

16. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na stronie: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 2225
05 marca 2008 00:41 (Tomasz Dalkowski) - Utworzenie dokumentu