Przetargi

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydłowicach

Wójt Gminy Pawonków

ogłasza  I przetarg  ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydłowicach

przy ulicy Brzozowej 1.

 

Nieruchomość położona w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1 składająca się z działki nr 328/60, 327/60, 326/60 o łącznej powierzchni 1,0100 ha karta mapy PGR Skrzydłowice obręb Skrzydłowice zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00039005/8 jako własność Gminy Pawonków.

Nieruchomość zabudowana murowanym częściowo podpiwniczonym, piętrowym budynkiem mieszkalnym (d. budynek dworski) z dobudowanym parterowym budynkiem gospodarczym. Teren niezagospodarowany. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, elektryczna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Skrzydłowice zatwierdzony uchwała Rady Gminy Pawonków Nr 84/XIII/2007 z dnia 28.12.2007r. (opublik. w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 59 poz. 1382 z 2.04.2008) przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy związanej z produkcją i usługami rolniczymi, symbol RU. Teren objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej–historycznego układu przestrzennego „B” zespół pofolwarczny („B6”).  Nieruchomość nieobciążona, bez zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2008r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pawonkowie przy ulicy Zawadzkiego 7 – sala posiedzeń.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 285.000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.850 zł. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 25 listopada 2008r. przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Pawonkowie: BS Leśnica F/Pawonków Nr 21 89071092 2010 9000 0055 0001 . Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy. Wadium:

-    wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

-    wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg nie wygra zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu

-    nie podlega zwrotowi w przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: -  dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również  pełnomocnictwo notarialne

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, podając informację o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pawonkowie pok.nr 8, tel.(034) 3534100 wew. 40, e-mail inwestycje@pawonkow.pl.

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawonków (BIP)  www.bip.pawonkow.pl (przetargi).

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2008 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 5028
27 października 2008 12:19 (Izabela Piecko) - Utworzenie dokumentu.