Przetargi

Przetarg nieograniczony na:Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koszwice ul. Strażacka - II etap

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków , ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, fax. 0-34 3534105.

      Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl

I.                    2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koszwice ul. Strażacka - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych polegająca na mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni, wykonaniu przepustów rurowych pod zjazdami, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu warstwy z betonu asfaltowego, uwałowaniu nawierzchni walcem wibracyjnym. Zakres 600 mb, 2400 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.24-4, 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                                 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1.posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 2.nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; 3.posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4.znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla oferentów będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia.nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki oferent spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania..

·                                 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wszystkie dokumenty w ofercie oferent musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzać za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu. Wymagane dokumenty: 1.oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - załączniki nr 2 i 3, 2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 lub pkt.9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. oraz Wypełniony formularz OFERTA - Załącznik nr 1, Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), Parafowany wzór umowy - Załącznik nr 4, W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawca niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wymagane dokumenty: -wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - Załącznik nr 5; -polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. -wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca - Załącznik nr 7; -szczegółowy kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia , przedmiarem robót (załącznik nr 6), projektem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót..

·                                  

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pawonkow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pawonków ul. Zawadzkiego 7..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2008 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy Pawonków, ul. Zawadzkiego 7 42-772 Pawonków..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2008 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 4538
21 października 2008 11:55 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika.
21 października 2008 11:54 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika.
21 października 2008 11:54 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika.