Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

             Pawonków , dnia 17.11.2008r.

 

Nr sprawy:ZP-8/2008

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.)  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koszwice  ul. Strażacka – II etapwybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez Wykonawcę : Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego  Edward Hucz

42-283 Boronów ul. 3-go Maja 27

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 Prawa zamówień publicznych .

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty :

 

Numer

oferty

 

Nazwa firmy

siedziba / adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena ofertowa – znaczenie 100%

     1

„MEGA BRUK” Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego 

Jacek Sztolcman

42-100 Kłobuck ul. Górnicza 1

 

82,14

     2

P.P.H.U. „DOMAX”  Arkadiusz Mika

42-283 Boronów ul. Grabińska 13

 

75,27

     3

Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego  Edward Hucz    42-283 Boronów ul. 3-go Maja 27

 

100,00

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIM 2

46-300 Olesno ul. Siedmiu Źródeł 6

 

80,45

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.

42-100 Kłobuck ul. Wojska Polskiego 8

 

83,52

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że

w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Na podstawie art.92 ust.1 pkt.3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje , że

w podanym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca .

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2008 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 4686
17 listopada 2008 12:55 (Izabela Piecko) - Utworzenie dokumentu.