Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE o przdłużeniu terminu załatwienia sprawy

Pawonków, dnia 09.06.2020 r.

GK.6730.3.2020

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

                Na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)

zawiadamiam

iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy wszczęte na wniosek z dnia 12.02.2020 r. SIG Polska Portfolio 3 sp. z o.o., z siedzibą. Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Tomasz Tracz, ul. Zygmunta Starego 11A, 44-100 Gliwice, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (w dwóch etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 59/27 i 60/27, obręb Draliny nie może zostać zakończone w ustawowym terminie z uwagi na konieczność dodatkowego uzgodnienia projektu decyzji w sprawach ochrony melioracji wodnych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Sieradzu oraz konieczność zawiadomienia i umożliwienia stronom zapoznania, i wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w toku postępowania.

Nowy przewidywany termin załatwienia ww. sprawy ustala się do dnia 31.07.2020 r.

                Zgodnie z art. 36 KPA § 1 o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczynę zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia , a także zgodnie z § 2 ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

                Niniejsze obwieszczenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawonków.

               Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 KPA Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia w przypadku jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1(bezczynność) bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2020 16:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Goinda
Ilość wyświetleń: 94
09 czerwca 2020 16:19 (Katarzyna Goinda) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_przedluzenie_terminu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2020 16:18 (Katarzyna Goinda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2020 16:18 (Katarzyna Goinda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)