Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

Pawonków, dnia 01.06.2020 r.

GK.6730.3.2020


OBWIESZCZENIE


     Zgodnie z art.10 § 1 oraz art. 49a  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)

zawiadamiam

iż w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy na wniosek z dnia 12.02.2020 r. SIG Polska Portfolio 3 sp. z o.o., z siedzibą Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Tomasz Tracz, ul. Zygmunta Starego 11A, 44-100 Gliwice dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (w dwóch etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 59/27 i 60/27, obręb Draliny, strony postępowania mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

     W trakcie postępowania administracyjnego Wójt Gminy Pawonków pismem z dnia 04.05.2020 r. wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych do Starosty Lublinieckiego, w zakresie ochrony melioracji wodnej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Opolu. Zgodnie z art.53 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z niezajęciem stanowiska  przez organy uzgadniające w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia pisma uzgodnienie uważa się za dokonane.

     Wnioski i uwagi należy składać pisemnie  w Urzędzie Gminy Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków.

     Niniejsze obwieszczenie dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawonków.

     Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Pawonków

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2020 15:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Goinda
Ilość wyświetleń: 82
01 czerwca 2020 16:01 (Katarzyna Goinda) - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 czerwca 2020 16:01 (Katarzyna Goinda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 czerwca 2020 16:00 (Katarzyna Goinda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)