Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnienia

Pawonków, dnia 04.05.2020 r.

GK.6730.3.2020

 

OBWIESZCZENIE

 o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnienia


       Zgodnie z art. 49a i 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 1, art. 53 ust. 4  i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) w toku postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 12.02.2020 r. SIG Polska Portfolio 3 sp. z o.o., z siedzibą. Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Tomasz Tracz, ul. Zygmunta Starego 11A, 44-100 Gliwice

zawiadamiam

iż w dniu 04.05.2020 r. opracowany projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (w dwóch etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 59/27 i 60/27, obręb Draliny został przesłany w celu jego uzgodnienia do następujących organów:

- Organ właściwy w sprawie ochrony gruntów rolnych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

Starosta Lubliniecki

ul. Paderewskiego 7

42-700    Lubliniec

- Organ właściwy w sprawach ochrony melioracji wodnych:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Opolu

ul. Odrowążów 2

46-020 Opole

       Niniejsze obwieszczenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawonków.

        Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2020 17:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Goinda
Ilość wyświetleń: 97
04 maja 2020 17:28 (Katarzyna Goinda) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_uzgodnienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2020 17:28 (Katarzyna Goinda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)