Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Pawonków, dnia 06.04.2020 r.

GK.6730.3.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

            Zgodnie z art. 61 § 4 oraz 49a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 12.02.2020 r. (uzupełnionego i zmienionego w dniu 17.03.2020 r. i 31.03.2020 r.) SIG Polska Portfolio 3 sp. z o.o., z siedzibą. Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Tomasz Tracz, ul. Zygmunta Starego 11A, 44-100 Gliwice w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (w dwóch etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 59/27 i 60/27, obręb Draliny.

           W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawonków.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Pawonków – Wójt Gminy Pawonków z siedzibą w Pawonkowie (42 - 772), ul. Zawadzkiego 7;

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:

a)listownie na adres: Urząd Gminy Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42 – 772 Pawonków,

b)za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@pawonkow.pl;

3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293);

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a także zgodnie z ich kategorią archiwalną określoną w stosownych przepisach;

6) mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2020 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Goinda
Ilość wyświetleń: 117
06 kwietnia 2020 12:37 (Katarzyna Goinda) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wszczeciu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 kwietnia 2020 12:34 (Katarzyna Goinda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)