Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

Pawonków, dnia 06.07.2020 r.

GK.6730.3.2020


OBWIESZCZENIE


                Zgodnie z art.10 § 1 oraz art. 49a  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)

zawiadamiam

iż w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy na wniosek z dnia 12.02.2020 r. SIG Polska Portfolio 3 sp. z o.o., z siedzibą Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Tomasz Tracz, ul. Zygmunta Starego 11A, 44-100 Gliwice dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (w dwóch etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 59/27 i 60/27, obręb Draliny, strony postępowania mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano pozytywne uzgodnienie projektu decyzji w zakresie ochrony melioracji wodnej zgodnie z postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z dnia 25.06.2020 r. znak PO.ZPU.5.522.2185m.2020.KG.

Wnioski i uwagi należy składać pisemnie  w Urzędzie Gminy Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków.

Niniejsze obwieszczenie dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawonków.

Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2020 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Goinda
Ilość wyświetleń: 74
06 lipca 2020 11:35 (Katarzyna Goinda) - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2020 11:33 (Katarzyna Goinda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)