Aktualności

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi za rok 2018"

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY

GMINY PAWONKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ZA ROK 2018".

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.), w myśl którego organ wykonawczy jednostki jest zobowiązany przedłożyć do dnia 31 maja każdego roku organowi stanowiącemu wskazane sprawozdanie.

„Program współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018” został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 29 listopada 2017r. W powyższym programie zostały szczegółowo określone formy, zasady i zakres współpracy.

 

  1. I.                 Współpraca finansowa

Gmina Pawonków zleciła organizacjom pozarządowym zadania publiczne w trybie otwartych konkursów ofert w zakresie wspierania w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. Ogłoszenia o naborze zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w BIP.

Ogłoszono 2 konkursy (w 2017 - 2), z następujących zakresów:

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  2. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2018r. poz. 2190 i 2219),
  3. Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W ramach wskazanych konkursów wpłynęło 8 ofert (w 2017 - 6), podpisano 8 umów o dofinansowanie. Łącznie na realizację zadań zleconych w trybie konkursowym przeznaczono 357.420,00 zł. (w 2017 – 318.000,00 zł. ).

 

 

 

Lp.

Nazwa

Kwota dotacji (zł)

Rodzaj zadania

Nazwa zadania

I otwarty konkurs

1.

KLUB SPORTOWY „ORZEŁ” PAWONKÓW

65.000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Szerzenie kultury fizycznej, sportu oraz rekreacji ruchowej na terenie Gminy Pawonków poprzez prowadzenie działalności Klubu Sportowego Orzeł Pawonków

2.

KLUB SPORTOWY „UNIA” LISOWICE

28.000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej i starszej poprzez organizowanie rozgrywek piłki nożnej, a także organizowanie innych imprez sportowych

3.

LUDOWY KLUB SPORTOWY „PŁOMIEŃ”

ŁAGIEWNIKI WIELKIE

15.000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez organizowanie rozgrywek piłki nożnej w roku 2018

4.

KLUB SPORTOWY START KOSZWICE

10.000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Bądź aktywny 5

5.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PAWONKÓW

55.000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Jedno serce, jedno bicie piłka ręczna ponad życie

6.

POLSKIE STOWARZYSZENIE CARROM

2000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Warsztaty carom dla dzieci i młodzieży w gminie Pawonków 2018

7.

CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ STACJA OPIEKI W PAWONKOWIE

147.420,00

Ochrona i promocja zdrowia

Ochrona i promocja zdrowia w gminie Pawonków

II otwarty konkurs

8.

Ochotnicza Straż Pożarna Łagiewniki Małe

35.000,00

Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 

Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Pawonków 2018

 

Gmina zlecała również zadania publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert tj. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

We wskazanym trybie złożono 3 oferty (w 2016 – 4), podpisane zostały 3 umowy.

Na realizację zadań w trybie pozakonkursowym przeznaczono 13.100,00 zł. (w 2017 - 13.748,00 zł.).

 

Lp.

Nazwa

Kwota dotacji (zł)

Rodzaj zadania

Nazwa zadania

1.

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA RODZINY W PAWONKOWIE

10.000,00

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży w Świetlicy w Pawonkowie

2.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SOLARNIA

600,00

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży

Organizacja Dnia Dziecka – Solarnia

3.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SOLARNIA

2500,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Konkurs na Najtwardszego Strażaka – Solarnia 2018

 

- Organizacja Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Pawonkowie zwróciło część niewykorzystanej dotacji w kwocie 1939,13 zł.

 

Na podstawie odrębnych przepisów, Uchwały nr 27/IV/2007 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W ramach wskazanych przepisów wpłynęła jedna oferta, podpisano 1 umowę:

  1. Rzymsko Katolicka Parafia św. Katarzyny w Pawonkowie „Renowacja chrzcielnicy w zabytkowym kościele p.w. św. Katarzyny w Pawonkowie” – 12.000,00 zł.

 

W roku 2018 nie przeprowadzono kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

 

 

  1. II.              Współpraca pozafinansowa

Zgodnie z przyjętym programem Współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, Wójt Gminy Pawonków oprócz współfinansowania zadań publicznych wspierał sektor pozarządowy także w innych formach:

1)   realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;

2)   współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej;

3)   popularyzacji działalności organizacji pozarządowych w mediach, prasie i na stronach internetowych Gminy;

4)   konsultowaniu z podmiotami Programu aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów;

5)   udzielaniu organizacjom wsparcia poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu czy udostępnienie sali świetlicy i remizy OSP na doraźne potrzeby organizacji, doradztwo oraz pomoc merytoryczną w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków.

 


 

Sprawozdanie sporządziła:

Katarzyna Krzywoń – Inspektor

28.05.2019r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.05.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2019 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Pietrzak
Ilość wyświetleń: 324
29 maja 2019 11:09 (Katarzyna Pietrzak) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_programu_wspolpracy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 maja 2019 11:08 (Katarzyna Pietrzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)