Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty na:„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni przy ul. Szkolnej w Kośmidrach”

Pawonków, dnia 23.09.2008r.

 

Nr sprawy: ZP-7/2008

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni przy ul. Szkolnej w Kośmidrach”
wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez Wykonawcę :

OLIMP Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice Rynek 8 i 9

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 Prawa zamówień publicznych .

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty :

 

Numer

oferty

Nazwa firmy

siedziba / adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena ofertowa – znaczenie 100%

     1

OLIMP Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice Rynek 8 i 9

 

100 %

     2

SPEED SPORT Sp. z o.o.

03-310 Warszawa ul. Staniewicka 1

 

oferta odrzucona

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy :

 

SPEED SPORT Sp. z o.o.

03-310 Warszawa ul. Staniewicka 1

 

Uzasadnienie :

Zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta musi zawierać poza dokumentami wymienionymi w pkt 6 siwz także szczegółowy kosztorys ofertowy. Załączony do oferty kosztorys nie obejmuje szczegółowej wyceny  poszczególnych pozycji przedmiaru robót . W związku z powyższym pozycje kosztorysu ofertowego nie odpowiadają  przedmiarowi robót zamawiającego - załącznik nr 6 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 Prawa zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Na podstawie art.92 ust.1 pkt.3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje , że w podanym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca .

 

Do wiadomości :

Wykonawcy którzy złożyli oferty

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.09.2008r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2008 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 4326
23 września 2008 14:24 (Izabela Piecko) - Utworzenie dokumentu.