Przetargi

Przetarg niograniczony: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.262.144,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Pawonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.262.144,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Numer ogłoszenia: 337788 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków , ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, faks 0-34 3534105.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.262.144,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.262.144,00 PLN (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści cztery 00/100) przeznaczonego na finansowanie zadań inwestycyjnych: 1.Przebudowa drogi gminnej relacji Pawonków - Gwoździany 470.000,00 zł 2.Przebudowa nawierzchni ul. Nowej w Gwoździanach 117.000,00 zł 3.Modernizacja drogi dojazdowej do pól Pawonków ul. Napłatki 387.500,00 zł 4.Budowa wodociągu Pawonków - Cegielnia 335.000,00 zł 5.Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gwoździanach gmina Pawonków - 700.644,00 zł 6. Modernizacja budynku na świetlicę społeczno-kulturalną w Łagiewnikach Wielkich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - 252.000,00 zł.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dane zawarte w ofercie tzn. poprzez sprawdzenie zezwolenia , o którym mowa w pkt. 6.2), jakie musi dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) zmiany ilości, terminów dostępności transz kredytu, a także ich wysokości, b) zmniejszenia marży kredytu przez bank - na wniosek (propozycję) wybranego banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu, c) zmiany terminów spłat rat kredytu, a także ich wysokości jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłat, d) skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych, e) zmiany przeznaczenia kredytu - w przypadku zmiany budżetu Gminy Pawonków, f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pawonkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pawonków ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Pawonków ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków -sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2011 11:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 2101
28 października 2011 12:37 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika [doc20111028114443.pdf] do dokumentu.
21 października 2011 12:36 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika [opinia_rio_wykonanie_budzetu_2008.pdf] do dokumentu.
21 października 2011 12:36 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_rbnds_2008.pdf] do dokumentu.