Przetargi

Przetarg nieograniczony: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Pawonków

Pawonków: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Pawonków
Numer ogłoszenia: 325684 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków , ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, faks 0-34 3534105.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Pawonków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja zamówienia obejmuje świadczenie usług rozumianych jako przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I - III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zespół nauczycieli, zatrudnionych przez wykonawcę, stworzy program indywidualizacji (na podstawie właściwych założeń projektowych) obejmujący tematykę następujących edukacyjnych zajęć dodatkowych: a.Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu: Ilość godzin - 297 h łącznie dla wszystkich grup, ilość grup - 6 SP w Gwoździanach 2 gr. (4,3)-osobowe - 66 h x 2 gr. = 132 h, SP w Kośmidrach 3 gr. (7,6)-osobowe - 33 h x 3 gr. = 99 h, SP w Łagiewnikach Małych 1 gr. 3-osobowa - 66 h x 1 gr. = 66 h, b.Zajęcia dla dzieci z logopedii: Ilość godzin -627 h łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 13 SP w Gwoździanach 2 gr. (4,3)-osobowe - 66 h x 2 gr. = 132 h, SP w Kośmidrach 4 gr. 4-osobowe - 33 h x 4 gr. = 132 h, SP w Lisowicach 3 gr. 3-osobowe - 33 h x 3 gr. = 99 h, SP w Łagiewnikach Małych 2 gr. 3-osobowe - 66 h x 2 gr. = 132 h, SP w Pawonkowie 2 gr. (4,3)-osobowe - 66 h x 2 gr. = 132 h, c.Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci: Ilość godzin - 594 h łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 11 SP w Gwoździanach 2 gr. 10-osobowe - 33 h x 2 gr. = 66 h, SP w Kośmidrach 2 gr. 15-osobowe - 33 h x 2 gr. = 66 h, SP w Lisowicach 3 gr. 8 osobowe - 66 h x 3 gr. = 198 h, SP w Łagiewnikach Małych 2 gr. 10-osobowe - 66 h x 2 gr. = 132 h, SP w Pawonkowie 2 gr. 7-osobowe - 66 h x 2 gr. = 132 h, d.Zajęcia z surdopedagogiem: Ilość godzin - 66 h łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1 SP w Pawonkowie gr. 1-osobowa - 66 h x 1 gr. = 66 h, Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia poinformuje Zamawiającego (na piśmie lub osobiście - spotkanie plenarne) o autorskim programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne zgodnie ze SIWZ przewidziane do zakupu w budżecie projektu, na rzecz prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: (rzeczy te przeznaczone są dla dzieci ze szkół podstawowych do zajęć edukacyjnych - powinny zatem uwzględniać wiek dzieci, klasy I - III SP; powinny posiadać także odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z europejskimi normami oraz być w 100% bezpieczne dla dzieci - beneficjentów ostatecznych w projekcie. W związku z tym, że w budżecie projektu, w większości przypadków, są one podane z nazwy, Zamawiający na podst. art. 29 ust. 3 podaje ich nazwę własną dodając wyrazlub równoważny lub samąnazwę opisową).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b.posiadania wiedzy i doświadczenia c.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d.sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa: a.wykonawca udokumentuje, że brał czynny udział w realizacji lub współrealizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych przez Unię Europejską w okresie poprzedzającym upływ terminu składania ofert, w których przedmiotem realizacji były usługi o charakterze podobnym rodzajowo do przedmiotu zamówienia, tj. podpadające pod kody CPV 80100000-5 - 80660000-8 - usługi edukacyjne lub szkoleniowe, a wartość jednego z tych projektów wynosiła co najmniej 100 tyś zł brutto. Kryterium oceny stanowi łączna ilość (liczba) projektów, która zostanie poddana ocenie* (więcej w pkt. XIV SIWZ) - warunek z pkt. VIII. 1b, b.wykonawca udokumentuje, że posiada doświadczenie w realizacji usługi podobnej rodzajowo do przedmiotu zamówienia, która w żadnej części nie była finansowana z środków pochodzących z Unii Europejskiej w okresie poprzedzającym upływ terminu składania ofert, gdzie przedmiotem wykonania były usługi o charakterze podobnym rodzajowo do przedmiotu zamówienia tj. podpadające pod kody CPV 80100000-5 - 80660000-8 - usługi edukacyjne lub szkoleniowe. Wartość poszczególnych usług nie stanowi kryterium oceny; oceniany jest łączny czas trwania tych usług* (więcej w pkt. XIV SIWZ) - warunek z pkt. VIII. 1b, c.oświadczenie woli nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć z ramienia Wykonawcy potwierdzające, że posiadają one wykształcenie kierunkowe właściwe dla świadczonej usługi* (więcej w pkt. XIV SIWZ) - warunek z pkt. VIII. 1c, d.oświadczenie woli nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć z ramienia Wykonawcy potwierdzające, że odbyli Oni przeszkolenie z zasad postępowania z dziećmi ze szkół podstawowych w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu przedmiotu zamówienia, uprawdopodobniające że Wykonawca daje rękojmię należytego wykonania zamówienia, (np. certyfikat, zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego przeszkolenie, szkolenie, kurs lub równoważne zajęcia w tym zakresie)* (więcej w pkt. XIV SIWZ) - warunek z pkt. VIII. 1c, e.oświadczenie woli nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć z ramienia Wykonawcy - jeśli osoby te dysponują potwierdzeniem odbycia tego typu przeszkolenia, potwierdzające, że odbyli Oni przeszkolenie w zakresie równości szans - zasada równości szans kobiet i mężczyzn (np. certyfikat, zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego przeszkolenie, szkolenie, kurs lub równoważne zajęcia w tym zakresie)* (więcej w pkt. XIV SIWZ) - warunek z pkt. VIII. 1c. *Przed (ewentualnym) podpisaniem umowy na żądanie Zamawiającego należy przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające oświadczony stan faktyczny ze stanem prawnym. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Spełnienie wymogów podanych w punktach VIII. 2a - VIII. 2b, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych oświadczeń, które wspólnie będą tworzyć odpowiednio załącznik nr 3a i 3b. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania ,odrzuceniem jego oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - doświadczenie - 30
 • 3 - kwalikikacje - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pawonkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy w Pawonkowie 42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Urzad Gminy w Pawonkowie 42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 7 -sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2011 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 1530
03 listopada 2011 09:12 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu.
07 października 2011 14:54 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika [siwz_gmina_pawonkow.doc] do dokumentu.
07 października 2011 14:54 (Izabela Piecko) - Dodanie dokumentu.