Przetargi

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej w Łagiewnikach Małych

Wójt Gminy Pawonków

ogłasza  II przetarg  ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Łagiewnikach Małych

 Nieruchomość rolna niezabudowana położona w Łagiewnikach Małych, składająca się z działki nr  853/343, na karcie mapy 1-4, działki nr 864/342 na karcie mapy 1-5, o łącznej powierzchni 0,2620ha,  obręb Łagiewniki Małe,  dla której w Sądzie Rejonowym w Lublińcu Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr CZ1L/00051917/4. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od obciążeń.

 Działki położone w obniżeniu terenu, teren płaski, wzdłuż południowej i północnej granicy działki biegną rowy i cieki wodne. Działki od północy sąsiadują z zabudową zagrodową od południa z cmentarzem.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej- zapewnione prawo przejazdu i przechodu (Uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej-właściciel działki numer 853/343 ma prawo przejazdu i przechodu przez działkę numer 1628/529 opisaną w KW 47765).

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łagiewniki Małe zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr 83/XIII/2007 z dnia 28.12.2007r. opublikowaną w Dz.Urzędowym woj. śląskiego nr 59 poz. 1376: działka nr 864/342 przeznaczona pod teren zieleni izolacyjnej o symbolu Zi, działki nr 853/343 w części przeznaczona pod: teren zieleni izolacyjnej o symbolu Zi, teren upraw polowych i łąk z zakazem zabudowy o symbolu R,RZ. Pozostała część położona jest poza planem.

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)+ należny podatek VAT

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

I przetarg odbył się 19.11.2010r.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2011r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pawonkowie przy ulicy Zawadzkiego 7 – sala posiedzeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

  1. Wniesienie wadium w wysokości 650 zł. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 21 kwietnia 2011r. (włącznie)przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Pawonkowie: BS Leśnica F/Pawonków Nr 37 89071092 2010 9000 0055 0004. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.
  2. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu okazać komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium oraz:
  •  w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków, zaś w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  • w przypadku osób prawnych – okazanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z właściwego rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu , przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia wydanego w formie decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości; wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg nie wygra zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu; nie podlega zwrotowi w przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108z późn.zm.). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości jest zobowiązana wpłacić  cenę nabycia przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, podając informację o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pawonkowie pok.nr 8, tel.(034) 3534100 wew. 42, e-mail inwestycje@pawonkow.pl.

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawonków (BIP)  www.bip.pawonkow.pl (przetargi).

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2011 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 1913
24 marca 2011 14:39 (Izabela Piecko) - Dodanie dokumentu.