Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Usługa cateringowa na dożywanie dzieci w szkołach

 

Pawonków: Usługa cateringowa na dożywanie dzieci w szkołach.
Numer ogłoszenia: 419458 - 2010; data zamieszczenia: 27.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 409286 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Skrzydłowicka 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 34 35 34 032, faks 34 3534032.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringowa na dożywanie dzieci w szkołach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu, dostawie oraz wydawaniu w szkołach gorących posiłków w formie ciepłych obiadów ( pięć razy w tygodniu) dzieciom i młodzieży. Ponadto wydawanie gorących posiłków wraz z dowozem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie przez wykonawcę naczyń oraz sztućców. Przedmiot usługi realizowany będzie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9, 55.32.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Janina - Catering Piotr Plaza, ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101578,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 101578,50

  • Oferta z najniższą ceną: 101578,50 / Oferta z najwyższą ceną: 101578,50

  • Waluta: PLN.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2010 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 1459
28 grudnia 2010 09:20 (Tomasz Dalkowski) - Dodanie dokumentu.