Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany”

Nr spr.  ZP-11/2010                                                                   Pawonków, 31.08.2010 r.

 

 

 

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździanyprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

 

„RPM” Spółka Akcyjna  

ul. Niegolewskich 7,  42-700 Lubliniec

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

 

Numer

oferty

Nazwa firmy

siedziba / adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena  – znaczenie 100%

 

 

1

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

„SANGAZ” Waldemar Pacud

ul. Ikara 288

42-221 Częstochowa

 

76,09

 

 

 

2

 

„RPM” Spółka Akcyjna  

ul. Niegolewskich 7,  42-700 Lubliniec

 

100,00

 

 

3

 

Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowo-Produkcyjne

„INST- GAZ”

M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka jawna

ul. Częstochowska 213, 42-244 Jaskrów

98,74

 

 

4

 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno Inżynieryjne

„HYDRO - MONTEX” Sp. z o.o.

ul. Bór 143, 42-200 Częstochowa

99,43

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Na podstawie art.92 ust.1 pkt.3 ustawy – Prawo zamówień publicznych informuję, że nie został wykluczony żaden wykonawca.

 Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2, w dniu  07.09. 2010r. może zostać zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

 

 

Do wiadomości :

Wykonawcy którzy złożyli oferty

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.08.2010 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Daniel Bury
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2010 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daniel Bury
Ilość wyświetleń: 1555
01 września 2010 13:14 (Daniel Bury) - Dodanie dokumentu.