Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„Budowy świetlicy społeczno – kulturalnej w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej”

Pawonków , dnia 30.03.2010r.

ZP-1/2010

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę świetlicy społeczno kulturalnej w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiejprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

 

BUDOWLANO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY ZAKŁAD BUDOWLANY

42-100 KŁOBUCK, UL. J. DŁUGOSZA 101

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

Numer

oferty

Nazwa firmy

siedziba / adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena  – znaczenie 100%

1

„BUDOSTAL-2” S.A.

31-476 Kraków  ul. Lublańska 34

95,57

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MONOLIT” mgr inż. Tomasz Sikora

42-300 Myszków ul. Słowackiego 1A

86,50

3

Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski

47-143 Niezdrowice ul. Wiejska 8

94,68

4

Zakład Ogólnobudowlany „GERLIC” inż. E.Gerlic

42-700 Lubliniec ul. Oleska 28

99,68

5

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Import-Export „KROMAR”

Marian Krotla

42-161 Starokrzepice ul. Oleska 280

92,20

6

Zakład Budowlany „BUDREM”    Bogdan Kryś

42-286 Koszęcin ul. Boronowska 24b

90,12

7

Budowlano-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Zakład Budowlany

42-100 Kłobuck, ul. J. Długosza 101

100,00

8

Zakład Remontowo-Budowlany  Cierpioł Jan

42-714 Lisów ul. Kard.Wyszyńskiego 1

odrzucona

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2, w dniu 08 kwietnia 2010r. może zostać zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

 

Zamawiający informuje, że odrzucono ofertę nr 8 Zakład Remontowo-Budowlany Cierpioł Jan

42-714 Lisów ul. Kard.Wyszyńskiego 1

Uzasadnienie:

Treść oferty firmy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w SIWZ określił, w rozdziale VI - zawartość oferty , iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie kosztorysów ofertowych opracowanych na podstawie przedmiarów robót. Wykonawca nie załączył kosztorysu  na roboty instalacyjne związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewanie (nie uwzględnił pełnego zakresu przedmiotu zamówienia).

 

Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2010 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 2872
30 marca 2010 13:56 (Izabela Piecko) - Utworzenie dokumentu.