Przetargi

Przetarg nieograniczony na: BUDOWA ŚWIETLICY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ W PAWONKOWIE PRZY UL. SKRZYDŁOWICKIEJ

Pawonków: BUDOWA ŚWIETLICY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ W PAWONKOWIE PRZY UL. SKRZYDŁOWICKIEJ
Numer ogłoszenia: 59390 - 2010; data zamieszczenia: 04.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków , ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, faks 0-34 3534105.

·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA ŚWIETLICY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ W PAWONKOWIE PRZY UL. SKRZYDŁOWICKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie publiczne obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: - roboty ziemne - roboty fundamentowe - roboty izolacyjne - roboty posadzkowe i okładzinowe - roboty murowe ( ściany zewnętrzne i wewnętrzne, kominy wentylacyjne) - roboty budowlane wewnętrzne - stolarka okienna i drzwiowa - roboty dachowe - roboty instalacyjne ( wod.-kan., c.o., elektryczne, odgromowe ) - roboty elewacyjne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.50-7, 45.11.10.00-8, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.23.24.60-4, 45.31.12.00-2, 45.23.13.00-8, 45.33.11.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) W niniejszym przetargu wniesienie wadium jest wymagane. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 20.000 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać: nazwę i adres zamawiającego, określenie przedmiotu zamówienia, nazwę i adres wykonawcy. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Leśnica F/Pawonków nr rachunku 37 89071092 2010 9000 0055 0004 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami także w przypadku jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Pzp. 6) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

·                    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych dla oferentów będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki oferent spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

·                    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tzn. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 roboty odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. budowa obiektu użyteczności publicznej lub wielofunkcyjnego o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto i kubaturze nie mniejszej niż 500 m3), potwierdzonej dokumentem, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

·                    III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·                    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z doświadczeniem w kierowaniu robotami o podobnym charakterze, oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

·                    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                    wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·                    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·                    Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·                    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga ponadto: -pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), - parafowany wzór umowy , -kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany na podstawie przedmiaru robót (Załącznik nr 6). Kosztorys ma być sporządzony metodą szczegółową rozdzielającą ceny robocizny (R), materiałów (M) i sprzętu (S) w poszczególnych pozycjach, z zachowaniem kolejności pozycji przedmiarowych. Dopisywanie pozycji lub ich pomijanie może być wystarczającą podstawą do odrzucenia oferty. -dowodu wniesienia wadium -oświadczenie o wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy -oświadczenie o opracowaniu BIOZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art.144 ust.1 przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy określając warunki takiej zmiany: 1/ Zmiana przewidzianego terminu zakończenia robót, z uwagi na: a/ zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - klęskami żywiołowymi, - warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, b/ zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w siwz warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wykopaliskami archeologicznymi, c/ odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, d/ zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: - wstrzymaniem robót przez zamawiającego, - koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 2/ Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a/ niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń skazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń b/ pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy c/ pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy d/ koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych - technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy 3/ Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a/ siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz b/ zmiana obowiązującej stawki VAT c/ zmianą sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dot. realizacji projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pawonkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pawonkowie, 42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Pawonkowie, 42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 7 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Komisja Ładu i Porządku Publicznego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2010 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 3137
17 marca 2010 12:42 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika.
15 marca 2010 11:17 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika.
15 marca 2010 11:16 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika.