Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 30.07.2020 r.

GK.6733.1.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


            Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 49 i 61 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 28.07.2020 r. Gminy Pawonków, z siedzibą ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Solarnia przy ul. Polnej, na terenie działki nr 134, obręb Solarnia.

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

             W Urzędzie Gminy Pawonków w godzinach pracy urzędu można zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski.

            Niniejsze obwieszczenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawonków oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pawonków i tablicy ogłoszeń w miejscowości Solarnia.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Pawonków – Wójt Gminy Pawonków z siedzibą w Pawonkowie (42 - 772), ul. Zawadzkiego 7;

2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:

a)    listownie na adres: Urząd Gminy Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42 – 772 Pawonków,

b)    za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@pawonkow.pl;

3)    dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.);

4)    odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

5)    dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a także zgodnie z ich kategorią archiwalną określoną w stosownych przepisach;

6)    mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7)    podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2020 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Goinda
Ilość wyświetleń: 62
30 lipca 2020 15:10 (Katarzyna Goinda) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2020 15:09 (Katarzyna Goinda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)