Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Pawonków, dnia 30.07.2020 r.

GK.6730.3.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

 

 

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)

zawiadamiam

iż na wniosek z dnia 12.02.2020 r. SIG Polska Portfolio 3 sp. z o.o., z siedzibą Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Tomasz Tracz, ul. Zygmunta Starego 11A, 44-100 Gliwice, została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GK.6730.3.2020 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (w dwóch etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 59/27 i 60/27, obręb Draliny.

Z treścią niniejszej decyzji oraz całą dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pawonków, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49b KPA na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pawonków w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawonków oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pawonków i tablicy ogłoszeń w miejscowości Draliny.

Zgodnie z art. 49 §2 KPA zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2020 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Goinda
Ilość wyświetleń: 62
30 lipca 2020 13:40 (Katarzyna Goinda) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 lipca 2020 13:40 (Katarzyna Goinda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)