Przetargi - Nieruchomości

OGŁOSZENIE - PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKRZYDŁOWICACH PRZY ULICY BRZOZOWEJ 1

 

 

Nieruchomość położona w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1, oznaczona numerem działki 328/60 o powierzchni 0,7320ha karta mapy PGR Skrzydłowice, obręb Skrzydłowice, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00039005/8 jako własność Gminy Pawonków.

Nieruchomość zabudowana murowanym częściowo podpiwniczonym, piętrowym budynkiem mieszkalnym (d. budynek dworski) z dobudowanym parterowym budynkiem gospodarczym, o pow. użytkowej–706,60m2. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren niezagospodarowany. Uzbrojenie terenu: sieć wodno.- kanalizacyjna, elektryczna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Skrzydłowice zatwierdzony uchwała Rady Gminy Pawonków Nr 84/XIII/2007 z dnia 28.12.2007r. (opublik. w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 59 poz. 1382 z 2.04.2008) przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy związanej z produkcją i usługami rolniczymi, symbol RU. Teren objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej–historycznego układu przestrzennego „B” zespół pofolwarczny („B6”).

Nieruchomość nieobciążona, bez zobowiązań.

 Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy  w Pawonkowie przy ulicy Zawadzkiego 7 – sala posiedzeń.

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 127.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysiące złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12.700,00 zł (dwanaście tysięcy siedemset złotych 00/100). Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 8 stycznia 2018r. przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy Leśnica F/Pawonków Nr 37 89071092 2010 9000 0055 0004. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium:

-      wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości;

-      wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg nie wygra zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu;

-      nie podlega zwrotowi w przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć komisji przetargowej:

1)    dokument tożsamości

2)    dowód wniesienia wadium

3)    w przypadku osób prawnych oraz spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej -  aktualny odpis     z właściwego rejestru w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu;

4)    w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualny odpis z właściwego rejestru;

Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, podając informację o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pawonkowie pok.nr 7, tel.(034) 3534100, e-mail inwestycje@pawonkow.pl.

Ogłoszenia wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pawonkowie ul.Zawadzkiego 7 i opublikowana na stronie internetowej Urzędu: www.pawonkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pawonkow.pl (zakładka: Przetargi-Nieruchomości).

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2017 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 218
08 grudnia 2017 12:02 Izabela Piecko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2017 12:02 Izabela Piecko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2017 12:02 Izabela Piecko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)