Aktualności

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi za rok 2019"

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY

GMINY PAWONKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ZA ROK 2019".

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.), w myśl którego organ wykonawczy jednostki jest zobowiązany przedłożyć do dnia 31 maja każdego roku organowi stanowiącemu wskazane sprawozdanie.

„Program współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019” został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 05 grudnia 2018r. W powyższym programie zostały szczegółowo określone formy, zasady i zakres współpracy.

 

  1. I.                 Współpraca finansowa

Gmina Pawonków zleciła organizacjom pozarządowym zadania publiczne w trybie otwartych konkursów ofert w zakresie wspierania w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. Ogłoszenia o naborze zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w BIP.

Ogłoszono 2 konkursy (w 2018 - 2), z następujących zakresów:

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  2. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 295),
  3. Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W ramach wskazanych konkursów wpłynęło 8 ofert (w 2018 - 8), podpisano 8 umów o dofinansowanie. Łącznie na realizację zadań zleconych w trybie konkursowym przeznaczono 367.000,00 zł. (w 2018 – 357.420,00 zł. ).

 

Lp.

Nazwa

Kwota dotacji (zł)

Rodzaj zadania

Nazwa zadania

I otwarty konkurs

1.

KLUB SPORTOWY „ORZEŁ” PAWONKÓW

66.000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Szerzenie kultury fizycznej, sportu oraz rekreacji ruchowej na terenie Gminy Pawonków poprzez prowadzenie działalności Klubu Sportowego Orzeł Pawonków

2.

KLUB SPORTOWY „UNIA” LISOWICE

27.000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej i starszej poprzez organizowanie rozgrywek piłki nożnej, a także organizowanie innych imprez sportowych

3.

LUDOWY KLUB SPORTOWY „PŁOMIEŃ”

ŁAGIEWNIKI WIELKIE

15.000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie rozgrywek piłki nożnej w roku 2019

4.

KLUB SPORTOWY START KOSZWICE

9.000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Bądź aktywny 6

5.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PAWONKÓW

59.500,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Aktywność ruchowa i kultura fizyczna drogą do zdrowia

6.

KLUB SKATA SPORTOWEGO PAWONKÓW

3.500,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Prowadzenie rozgrywek Skata Sportowego

7.

CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ STACJA OPIEKI W PAWONKOWIE

157.000,00

Ochrona i promocja zdrowia

Ochrona i promocja zdrowia na terenie gminy Pawonków

II otwarty konkurs

8.

Ochotnicza Straż Pożarna Lisowice

30.000,00

Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 

Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Pawonków 2019

 

Gmina zlecała również zadania publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert tj. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

We wskazanym trybie złożono 11 ofert (w 2018 – 3), podpisane zostały 10 umów.

Na realizację zadań w trybie pozakonkursowym przeznaczono 38.707,00 zł. (w 2018 - 13.100,00 zł.).

 

Lp.

Nazwa

Kwota dotacji (zł)

Rodzaj zadania

Nazwa zadania

1.

Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Nepomucena w Lisowicach

3.000,00

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Diecezjalny konkurs o św. Janie Nepomucenie

2.

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej Solarnia

600,00

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży

Organizacja wycieczki

krajoznawczej

3.

Stowarzyszenie Wspierania Rodzin w Pawonkowie

10.000,00

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Prowadzenie zajęć profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Pawonkowie

4.

Stowarzyszenie „PSIKUS”

640,00

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży

Rozwijamy nasze talenty

5.

Stowarzyszenie Klubu Sportowego „Unia” Lisowice

5.000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej

24-godz KWIETNY BIEG

6.

Stowarzyszenie Oldbojów Orła Pawonków

10.000,00

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzinny Festyn – Dni Pawonkowa

7.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kośmidry

6.000,00

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Organizacja Święta Miodu w Kośmidrach

8.

Klub Sportowy Orzeł Pawonków

2.000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Festyn z okazji 70-lecia Klubu Sportowego Orzeł Pawonków

9.

Ochotnicza Straż Pożarna Solarnia

600,00

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży

Wycieczka jesień 2019 na Jurze

10.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Łagiewniki Wielkie

867,00

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży

Wycieczka

 

- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Łagiewniki Wielkie zwróciło część niewykorzystanej dotacji w kwocie 29 zł.

- Klub Sportowy Płomień Łagiewniki Wielkie zwrócił część niewykorzystanej dotacji w kwocie 77,23 zł

- Caritas Diecezji Gliwickiej, Stacja opieki w Pawonkowie zwróciła część niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.518,35 zł (wraz z odsetkami).

 

Na podstawie odrębnych przepisów, Uchwały nr 27/IV/2007 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W ramach wskazanych przepisów wpłynęła jedna oferta, podpisano 1 umowę:

  1. Rzymsko Katolicka Parafia św. Katarzyny w Pawonkowie „Remont i rewaloryzacja muru ogrodzeniowego przy kościele p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie”– 30.000,00 zł.

 

W roku 2019 przeprowadzono jedną kontrolę realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

- Ochotnicza Straż Pożarna Lisowice - Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w całości, w ramach zadania prowadzono wszystkie zajęcia, które były do realizacji z MDP, dokumentacja finansowa była prowadzona prawidłowo.

 

  1. II.              Współpraca pozafinansowa

Zgodnie z przyjętym programem Współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, Wójt Gminy Pawonków oprócz współfinansowania zadań publicznych wspierał sektor pozarządowy także w innych formach:

1)   realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;

2)   współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej;

3)   popularyzacji działalności organizacji pozarządowych w mediach, prasie i na stronach internetowych Gminy;

4)   konsultowaniu z podmiotami Programu aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów;

5)   udzielaniu organizacjom wsparcia poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu czy udostępnienie sali świetlicy i remizy OSP na doraźne potrzeby organizacji, doradztwo oraz pomoc merytoryczną w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła:

Agnieszka Bonk – Referent

26.05.2020r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.05.2020r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2020 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Bonk
Ilość wyświetleń: 96
28 maja 2020 12:22 (Agnieszka Bonk) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_z_programu_wspolpracy_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2020 12:21 (Agnieszka Bonk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)