Konsultacje społeczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczącego rozbudowy i wyposażenia PSZOK w Gminie Pawonków

Gmina Pawonków zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.2 Gospodarka odpadami Poddziałania 5.2.1...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy mieszkańców Gminy Pawonków, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu Uchwały w sprawie: a) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy...

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 16/III/2002 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Pawonkowie

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr 16/III/2002 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Pawonkowie

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Pawonkówz dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Pawonków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych