Konsultacje społeczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy...

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 16/III/2002 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Pawonkowie

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr 16/III/2002 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Pawonkowie

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Pawonkówz dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Pawonków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26 marca 2018r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26 marca 2018r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli