Przetargi

Przetarg nieograniczony: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.500.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pawonków

Gmina Pawonków: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.500.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pawonków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków, krajowy numer identyfikacyjny 15139847400000, ul. ul. Zawadzkiego  7 , 42-772  Pawonków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-34 3534100, e-mail inwestycje@pawonkow, faks 0-34 3534105.
Adres strony internetowej (URL): www.pawonkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.pawonkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pawonkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej w zamkniętej kopercie zgodnie z wymogami SIWZ.
Adres:
Urząd Gminy Pawonków, 42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.500.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pawonków
Numer referencyjny: ZP-1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy zł 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pawonków. Standardy jakościowe cech przedmiotu zamówienia: Usługa udzielenia kredytu jest usługą powszechnie dostępną o określonych normach technicznych i standardach wynikających z określonych przepisów prawa. Powtarzalne cechy jakościowe i techniczne usługi nie wymagają skomplikowanego opisu i podania zróżnicowanych cech jakościowych. W usługach udzielania kredytu istnieje stały poziom cech oferowanego produktu. Kredyt to umowa, na podstawie której Bank udostępnia Zamawiającemu określoną kwotę pieniędzy na określony czas i cel, w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek i ewentualnie prowizji. Cechy kredytu to: zwrotność, celowość i odpłatność. Parametry, tj. okres, w którym nastąpi zwrot pieniędzy i cel na jaki Zamawiający je zaciąga, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odnosi się to także do formy zabezpieczenia spłaty kredytu. W konsekwencji kwestia, która może być regulowana ogranicza się do odpłatności za użyczenie pieniądza (prowizja i odsetki), czyli ceny. Sam przedmiot udostępnienia – pieniądz nie może być przedmiotem standaryzacji jakościowej na poziomie procedury przetargowej, jak też nie dotyczą go koszty „cyklu życia” w rozumieniu ustawy Pzp. 3. Warunki Zamawiającego do przedmiotu zamówienia: 1) Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do dnia 20.09.2030r. 2) Na koszt kredytu składać się ma wyłącznie stawka referencyjna WIBOR 1M oraz marża stała dla całego okresu kredytowania. 3) Wykonawca nie będzie pobierać żadnych opłat i prowizji za udzielanie i obsługę kredytu. 4) Wykorzystanie kredytu oraz jego spłata wraz z odsetkami następować będzie w walucie polskiej. 5) Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy lub jego zastępcy. 6) Uruchomienie transzy kredytu po uprzednim pisemnym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego. Ostateczny termin wykorzystania kredytu to 30.09.2020r. Na potrzeby ustalenia ceny ofertowej przyjmuje się że kredyt zostanie uruchomiony w całości w dniu 24.07.2020r. 7) Spłata kredytu nastąpi w 2 ratach do 20 marca i 20 września każdego roku zgodnie z poniższym harmonogramem, z okresem karencji do 31.12.2021r. w roku 2022 100.000,00 zł tzn. 2 raty po 50.000,000 zł w roku 2023 300.000,00 zł tzn. 2 raty po 150.000,000 zł w roku 2024 300.000,00 zł tzn. 2 raty po 150.000,000 zł w roku 2025 300.000,00 zł tzn. 2 raty po 150.000,000 zł w roku 2026 300.000,00 zł tzn. 2 raty po 150.000,000 zł w roku 2027 300.000,00 zł tzn. 2 raty po 150.000,000 zł w roku 2028 300.000,00 zł tzn. 2 raty po 150.000,000 zł w roku 2029 300.000,00 zł tzn. 2 raty po 150.000,000 zł w roku 2030 300.000,00 zł tzn. 2 raty po 150.000,000 zł 8) Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięczny (WIBOR 1M) z dnia 01.07.2020. powiększony o proponowaną marżę banku. (UWAGA: data 01.07.2020r. w oparciu o którą ma być liczony WIBOR 1M został podany tylko i wyłącznie na potrzeby przetargu, celem porównywalności złożonych ofert). 9) Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanych środków, płacone w okresach miesięcznych. 10) Termin spłaty odsetek: do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, płatne na podstawie pisemnej informacji Wykonawcy. 11) W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 12) Do celów rozliczeniowych przyjmuje się, że okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, który liczy rzeczywistą ilość dni, a rok liczy 365 dni lub 366 dni (w roku, w którym luty liczy 29 dni). 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - niewykorzystania części kredytu - zmiany terminów i kwot spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanej przedterminowej spłacie części lub całości kredytu, w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia. - wcześniejszej spłaty kredytu lub rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą oraz bez konieczności uzyskania zgody banku; 14) Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wystawionych przez bank zaświadczeń i innych dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do prowadzenia ewidencji księgowej i ustalenia kwoty zobowiązań finansowych. 15) Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Pawonków: a) sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-28S, Rb 27S link: https://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/1698/lista/1/sprawozdania_budzetowe b) informacja o zadłużeniu Gminy Pawonków - załącznik do SIWZ c) uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu - załącznik do SIWZ d) uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pawonków - załącznik do SIWZ e) uchwała nr XVIII/135/2020 z dnia 30 lipca 2020r. Rady Gminy Pawonków w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020r. - załącznik do SIWZ f) uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawonków na 2020r. link:https://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/1692/wiadomosc/503376/uchwala_nr_xiii1072019_rady_gminy_pawonkow_z_dnia_16_grudnia_201 g) uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawonków na lata 2019 – 2030 link: https://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/1692/wiadomosc/503376/uchwala_nr_xiii1072019_rady_gminy_pawonkow_z_dnia_16_grudnia_201 h) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł zostanie udostępniona w terminie późniejszym po otrzymaniu jej przez Zamawiającego. 16) Przed podpisaniem umowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON, dokumenty powołujące Wójta i Skarbnika. 17) Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu emisji obligacji. 18) W strukturze Zamawiającego nie funkcjonują podmioty powiązane z nim kapitałowo. 19) Zamawiający nie udzielił żadnych poręczeń. 20) Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe 4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), gdyż przedmiotem zamówienia są usługi finansowe polegające na przekazaniu środków pieniężnych.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych zgodnie z odpowiednimi przepisami tj. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019r., poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe, lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu bez dodatkowego wezwania: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg załącznika nr 4 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany ilości, terminów dostępności transz kredytu, a także ich wysokości, 2) zmniejszenia marży kredytu przez bank - na wniosek (propozycję) wybranego banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu, 3) zmiany terminów spłat rat kredytu, a także ich wysokości jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłat (pod warunkiem , że nie nastąpi wydłużenie okresu kredytowania i nie zostanie przekroczony zatwierdzony limit kredytowania w poszczególnych latach), 4) skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych, 5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy, 6) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy i Zamawiającego 7) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 8) innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 9) w przypadku gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego i wynikły one w trakcie realizacji zamówienia. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2020 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 309
15 lipca 2020 13:01 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika [doc20200715130658.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2020 10:31 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika [doc20200714102229.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2020 15:00 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika [uchwala_skarbnik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)