Przetargi

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków

Pawonków: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków.
Numer ogłoszenia: 329685 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318807 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Skrzydłowicka 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 34 35 34 032, faks 34 3534032.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola w gminie Pawonków..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu, dostawie oraz wydawaniu w szkołach i przedszkolu gorących posiłkow w formie ciepłych obiadów ( pięć razy w tygodniu) dzieciom i młodzieży. Ponadto wydawanie gorących posiłków wraz z dowozem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie przez wykonawcę naczyń oraz sztućców. Przedmiot usługi realizowany będzie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9, 55.32.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Janina - Catering Piotr Plaza, Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 53800,00
  • Oferta z najniższą ceną: 53800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 53800,00
  • Waluta: PLN.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2011 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 1430
14 grudnia 2011 11:49 (Tomasz Dalkowski) - Dodanie dokumentu.