Przetargi

Przetarg nieograniczony:Zakup i dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej

Pawonków: Zakup i dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej
Numer ogłoszenia: 216028 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków , ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, faks 0-34 3534105.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Solarnia. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi spełniać poniższe wymagania techniczne: rok produkcji nie starszy niż 1993 r. ; samochód nie może być dłuższy niż 7,20 m; sprawny technicznie, bezwypadkowy ; musi posiadać napęd na dwie osie - przednią i tylną (4x4), z blokadą tylnego mostu, tylna oś musi posiadać koła podwójne typu bliźniak ; musi posiadać mechanizm automatycznego podrzucania łańcuchów pod tylne koła ; musi posiadać system ABS ; musi posiadać fabrycznie montowaną kierownicę po lewej stronie pojazdu ; musi posiadać wspomaganie kierownicy i elektrycznie sterowane lusterka ; musi posiadać jednomodułową kabinę załogi z 4 drzwiami wejściowymi, kabina musi być podnoszona w całości za pomocą siłownika hydraulicznego, kabina załogi musi być wyposażona w pasy bezpieczeństwa dla kierowcy oraz pasażera - dowódcy, oraz w uchwyty na aparaty powietrzne ; musi posiadać silnik wysokoprężny o mocy min. 170 kW, z automatyczną skrzynią biegów, chłodzony cieczą, z odprowadzeniem spalin przed przednią osią pojazdu ; musi posiadać przebieg nie większy niż 60.000 km; samochód musi posiadać autopompę dwustopniową o wydajności 1600 l-min. Z wysokim ciśnieniem, montowaną w tylnej zabudowie samochodu, zamykaną w zabudowie pożarniczej samochodu za pomocą rolety aluminiowej, sterowanej z tablicy rozdzielczej w zabudowie samochodu oraz z tablicy przy autopompie ; musi posiadać zbiornik na wodę z PCV o pojemności min. 2400 litrów, pojemność zbiornika na wodę musi być potwierdzona stosownym wpisem w karcie pojazdu, ; musi posiadać uchwyt na drabinę i węże ssawne na zabudowie samochodu ; musi posiadać jedno zwijadło szybkiego natarcia wysokociśnieniowe o dł. 60mb ; musi być przystosowany do przewozu 9 osób ( wpis w dowodzie rejestracyjnym ) ; musi posiadać zabudowę pojazdu wykonaną ze stali nierdzewnej lub innej zabezpieczonej antykorozyjnie, poszycie zabudowy z aluminium ; musi posiadać oświetlenie pola pracy ratowników dookoła zabudowy pożarniczej samochodu ; musi posiadać urządzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego (świetlne i dźwiękowe) lampy oświetlenia uprzywilejowanego typu (belka) montowane na kabinie samochodu z zabezpieczeniem stelażem przed uszkodzeniem, sygnalizację dźwiękową pneumatyczną, z przodu samochodu umieszczone lampy stroboskopowe ; karoseria oraz zabudowa samochodu nie może posiadać żadnych widocznych miejsc korozji , w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy; samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju, oferent musi dołączyć do oferty dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, aktualne badanie techniczne pojazdu na terytorium kraju, tłumaczenie dokumentów do ofert należy dołączyć dokumentację fotograficzną samochodu: z przodu samochodu, z tyłu samochodu, z lewej strony samochodu, z prawej strony samochodu, przedział lokalizacji autopompy, kabinę załogi, samochód musi być dostarczony na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego tj. ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni, gmina Pawonków, powiat lubliniecki samochód musi być dostarczony do oględzin i prób technicznych w siedzibie zamawiającego, w przypadku stwierdzenia usterek, braków lub wad zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zakupu samochodu, na podzespoły samochodowe oraz auto pompę udzielona zostanie gwarancja na co najmniej 6 miesięcy Przed podpisaniem umowy samochód winien być udostępniony do oględzin wraz z dokonaniem próby sprawności pojazdu i urządzeń ( w przypadku negatywnego wyniku oględzin Zamawiający nie dokona zakupu). Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed podpisaniem umowy. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w SIWZ oraz ofercie Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. -Posiadają wiedzę i doświadczenie. -Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. -Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt 6 ppkt 6.3 SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt 6 ppkt 6.3 SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt 6 ppkt 6.3 SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt 6 ppkt 6.3 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-           oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

-           aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

-           wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pawonkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Komisja Ładu i Porządku Publicznego 2002 - 2006
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2011 09:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 2344
05 sierpnia 2011 13:48 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu.
26 lipca 2011 09:17 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika [wzor_umowy.doc] do dokumentu.
26 lipca 2011 09:17 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.doc] do dokumentu.