Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty:Zmiana konstrukcji dachu w budynku Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Lisowicach przy ulicy Mickiewicza 22

Pawonków , dnia 22.10.2010r.

ZP-14/2010

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Zmiana konstrukcji dachu w budynku Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Lisowicach przy ulicy Mickiewicza 22” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane BEMA inż. Marcin Jerominek

42-772 Kośmidry ul. Zielona 4

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

Numer

oferty

Nazwa firmy

siedziba / adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena  – znaczenie 100%

1

Usługi Blacharsko-Dekarskie i Budowlane Jan Mrosek

42-700 Lubliniec ul. Grunwaldzka 29/1

odrzucona

2

DREWBUD Sp. z o.o.

42-603 Tarnowskie Góry ul. Staszica 118

73,45

3

Wielobranżowe MIKSYL Sylwester Dubas

42-600 Tarnowskie Góry ul. Towarowa 1/303

79,86

4

Firma Budowlano-Remontowa DACHSYSTEM

inż. Joachim Skolik

46-059 Zawadzkie ul. K.Miarki 22

80,56

5

Przedsiębiorstwo Budowlane BEMA inż. Marcin Jerominek

42-772 Kośmidry ul. Zielona 4

100,00

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2, w dniu 28 października 2010r. może zostać zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

 

Zamawiający informuje, że odrzucono ofertę nr 1 - Usługi Blacharsko-Dekarskie i Budowlane Jan Mrosek  42-700 Lubliniec ul. Grunwaldzka 29/1

Uzasadnienie:

Treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – kosztorys ofertowy sporządzono w formie uproszczonej zamiast kosztorysu szczegółowego wymaganego przez zamawiającego w S.I.W.Z., będącego jednocześnie elementem oferty.

Zamawiający w SIWZ określił, w Rozdziale VI pkt 4 - że Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie kosztorysu ofertowego szczegółowego opracowanego na podstawie przedmiaru robót  (Załącznik nr 6). Kosztorys ma być sporządzony metodą szczegółową rozdzielającą ceny robocizny (R), materiałów (M) i sprzętu (S) w poszczególnych pozycjach, z zachowaniem kolejności pozycji przedmiarowych. Wykonawca natomiast zamieścił kosztorys uproszczony. Kosztorys ofertowy nie zalicza się do dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z tego też powodu zamawiający nie ma możliwości wezwania wykonawcy do uzupełnienia takiego dokumentu.

Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 października 2010 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 1875
26 października 2010 14:16 (Izabela Piecko) - Dodanie dokumentu.