Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany ”

Pawonków , dnia 28.07.2010r.

ZP-12/2010

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

 

Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa , ul. Wręczycka 11a

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

 

Numer

oferty

Nazwa firmy

siedziba / adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena  – znaczenie 100%

1

Dom Inżynierski „PROMIS” S.A..

70-223 Szczecin  ul. Stoisława 2

35,62

2

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX”

42-200 Częstochowa Al. Jana Pawła II 132

57,52

3

Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa ul. Wręczycka 11a

100,00

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2, w dniu 10 sierpnia 2010r. może zostać zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2010 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 1739
28 lipca 2010 08:38 (Izabela Piecko) - Utworzenie dokumentu.