Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie PAWONKÓW

Pawonków, dnia 28.09.2018 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie PAWONKÓW Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gwoździany – obszar drogi krajowej wraz z fragmentem drogi Topolowej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gwoździany – obszar drogi krajowej wraz z fragmentem drogi Topolowej Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust....

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Pawonków

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Pawonków Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kośmidry w gminie PAWONKÓW

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U....

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lisowice

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lisowice Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pawonków

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pawonków Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji...

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawonków

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawonków

Ogłoszenie o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawonków

OGŁOSZENIE O UCHWALENIU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PAWONKÓW Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.,...

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawonków oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawonków

7 kwietnia 2017r. 1. Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Pawonków...