Informacja o środowisku

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Pawonków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pawonków, dn. 11.09.2018r. OŚ.6220.2.2018.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz....

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.420.41.2018.EJ.7 w związku z wydaniem postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Łagiewnikach Małych gm. Pawonków"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treśc Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 w związku z otrzymaną informacją o planownej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji."

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęcu postepowania

Pawonków, dn. 25.04.2018r. OŚ.6220.1.2018.MS OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczeciu postepowania

Pawonków, dn. 29.12.2017r. OŚ.6220.4.2017.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pawonków, dn. 07.07.2017r. OŚ.6220.6.2016.2017 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.,...

Obwieszczenie - zawiadomienie z art. 10 kpa

Pawonków, dn. 26.06.2017r. OŚ.6220.6.2016.2017 OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Na podstawie art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości informacji

Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art 29. art 33 ust. 1, art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z poźn. zm.) zawiadamia,...

Obwieszczenie - uzupełnienie Raport

Pawonków, dn. 11.05.2017r. OŚ.6220.6.2016.2017 OBWIESZCZENIE Informuję, że w dniu 11.05.2017r. pismem nr OŚ.6220.6.2016.2017 Wójt Gminy Pawonków przekazał do: - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu uzupełnienie do Raportu oddziaływania na...

Obwieszczenie - uzupełnienie

Pawonków, dn. 03.04.2017r. OŚ.6220.6.2016.2017 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art.50 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) oraz pism nr: - WOOŚ.4242.24.2017.AS2.1 z dnia 21.023.2017r. (data wpływu do tut....