Zagospodarowanie przestrzenne

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie PAWONKÓW

Pawonków, dnia 28.09.2018 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie PAWONKÓW Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kośmidry w gminie PAWONKÓW

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U....

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lisowice

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lisowice Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji...

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawonków

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawonków