Przetargi - archiwum

Wójt Gminy Pawonków ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, oznaczona w ewidencji gruntów nr działek 833/87 i 834/87 o łącznej powierzchni 0,2769 ha położone we Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Lublińcu w Wydziale V Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr 35070. Działki znajdują się na obszarze dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość wydzierżawia się na okres 10 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2008r.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku miesięcznym wynosi 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) + VAT w wysokości 22%.
Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez GUS. Termin wnoszenia czynszu do 15-ego dnia każdego miesiąca z góry.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2007r. o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Pawonkowie przy ulicy Zawadzkiego 7 – sala posiedzeń.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium i okazanie dowodu tożsamości.

Wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) należy wnieść w pieniądzu (PLN) conajmniej na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu, t.j. najpóźniej do dnia 19 listopada 2007r. przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Pawonkowie:
BS Leśnica F/Pawonków Nr 21 89071092 2010 9000 0055 0001.
Za datę wpłacenia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie zostanie przyjęta, podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, na konto bankowe wskazane przez oferenta. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Wójt Gminy Pawonków zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku złożenia przez dotychczasowego dzierżawcę oświadczenia o odstąpieniu od porozumienia o rozwiązaniu umowy.
Informacje dot. w/w nieruchomości oraz przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 8 albo telefonicznie nr 034 3534100 w.40

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 2132
12 marca 2008 21:02 (Tomasz Dalkowski) - Utworzenie dokumentu