Komunikaty

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 05.07.2018 r.

GK.6733.2.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam:

iż na wniosek z dnia  09.05.2018 r. (data wpływu do tut. urzędu 10.05.2018 r.) Gminy Pawonków z siedzibą ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, w której imieniu działa pełnomocnik Piotr Wysocki reprezentujący  Zakład Usługowo-Handlowy „ELPOLBUD” z siedziba ul. Rzędowicka 13, 46-380 Dobrodzień, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 02.05.2018 r., została wydana decyzja GK.6733.2.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Pawonków ul. Ogrodowa, na działkach nr: 423/79, 437/12, obręb Pawonków.

 

Z treścią niniejszej decyzji oraz całą dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pawonków, w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia za pośrednictwem Wójta Gminy Pawonków.

Niniejsze obwieszczenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawonków oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pawonków i tablicy ogłoszeń w miejscowości Pawonków.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2018 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Goinda
Ilość wyświetleń: 95
05 lipca 2018 13:19 Katarzyna Goinda - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_zakonczeniu_postepowania_i_wydaniu_decyzji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2018 13:18 Katarzyna Goinda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)