Przetargi - Nieruchomości

OGŁOSZENIE - O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GWOŹDZIANACH PRZY ULICY SPÓŁDZIELCZEJ 17

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17, oznaczonej numerami działek 833/87 i 834/87, na karcie mapy 2-1, obręb Gwoździany, o łącznej powierzchni 0,2769ha, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu nr CZ1L/00035070/6 jako własność Gminy Pawonków.

Nieruchomość zabudowana dwusegmentowym budynkiem usługowym z przebudowanymi sanitariatami, w którym zlokalizowany był klub taneczny „Sereno”. Obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony. W budynku znajdują się 2 sale taneczne i pomieszczenia baru z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia gospodarczo-administracyjne. W budynku zlokalizowane jest także niewielkie pomieszczenie mieszkalne z odrębnym wejściem. Instalacje oświetleniowe i elementy wyposażenia budynku w części zdemontowane lub zniszczone. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren działki pochyły w otoczeniu nieruchomości zagrodowe, mieszkalne i magazynowe. 

Uzbrojenie terenu: sieć wodo-kanalizacyjna, elektryczna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gwoździany zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Pawonków nr 76/XIII/2007 z dnia 28.12.2007r. nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy zagrodowej o symbolu MR.

Nieruchomość nieobciążona, bez zobowiązań.

I przetarg odbył się 02 czerwca 2016r. ; II przetarg odbył się 24 października 2016r.

 Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pawonkowie przy ulicy Zawadzkiego 7 – sala posiedzeń.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 522.750,00 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 52.275,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 20 kwietnia 2017r. przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy:

Bank Spółdzielczy Leśnica F/Pawonków  nr 37 89071092 2010 9000 0055 0004.

Datą wniesienia wadium jest data uznania wpłaty na rachunku bankowym Gminy. Wadium:

-      wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości;

-      wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg nie wygra zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu;

-      nie podlega zwrotowi w przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć komisji przetargowej:

1)    dokument tożsamości

2)    dowód wniesienia wadium

3)    w przypadku osób prawnych oraz spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej -  aktualny odpis z właściwego rejestru w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu;

4)    w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualny odpis z właściwego rejestru;

Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, podając informację o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pawonkowie pok.nr 7,tel.34 3534100, e-mail inwestycje@pawonkow.pl.

Ogłoszenia wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pawonkowie ul.Zawadzkiego 7 i opublikowana na stronie internetowej Urzędu: www.pawonkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pawonkow.pl (zakładka: Przetargi-Nieruchomości).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2017 07:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 201
23 lutego 2017 07:58 Izabela Piecko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 lutego 2017 07:58 Izabela Piecko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 lutego 2017 07:58 Izabela Piecko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)