Przetargi - Nieruchomości

OGŁOSZENIE - I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ŁAGIEWNIKACH MAŁYCH

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna niezabudowana położona w Łagiewnikach Małych, oznaczona numerami działek 853/343 k.m. 1-4, nr 864/342 k.m. 1-5, o łącznej powierzchni 0,2620ha, obręb Łagiewniki Małe, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00051917/4 jako własność Gminy Pawonków.

Działki położone w obniżeniu terenu, teren płaski, wzdłuż południowej i północnej granicy działki biegną rowy i cieki wodne. Działki od północy sąsiadują z zabudową zagrodową od południa z cmentarzem. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej- zapewnione prawo przejazdu i przechodu (Uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej-właściciel działki numer 853/343 ma prawo przejazdu i przechodu przez działkę numer 1628/529 opisaną w KW 47765).

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łagiewniki Małe zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Pawonków nr 83/XIII/2007 z dnia 28.12.2007r. działka nr 864/342 przeznaczona jest pod teren zieleni izolacyjnej (Zi); działka nr 853/343przeznaczona jest w części pod tereny zieleni izolacyjnej (Zi) teren upraw polowych i łąk zakaz zabudowy (R, RZ) pozostała część poza planem.

 Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pawonkowie przy ulicy Zawadzkiego 7 – sala posiedzeń.

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14.400,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.400,00 zł (słownie:tysiąc czterysta złotych 00/100). Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 10 marca 2017r. przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy:

Bank Spółdzielczy Leśnica F/Pawonków  nr 37 89071092 2010 9000 0055 0004.

Datą wniesienia wadium jest data uznania wpłaty na rachunku bankowym Gminy. Wadium:

-      wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości;

-      wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg nie wygra zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu;

-      nie podlega zwrotowi w przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć komisji przetargowej:

1)    dokument tożsamości

2)    dowód wniesienia wadium

3)    w przypadku osób prawnych oraz spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej -  aktualny odpis z właściwego rejestru w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu;

4)    w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualny odpis z właściwego rejestru;

Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, podając informację o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pawonkowie pok.nr 7,tel.34 3534100, e-mail inwestycje@pawonkow.pl.

Ogłoszenia wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pawonkowie ul.Zawadzkiego 7 i opublikowana na stronie internetowej Urzędu: www.pawonkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pawonkow.pl (zakładka: Przetargi-Nieruchomości).

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.03.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2017 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 316
10 lutego 2017 09:47 Izabela Piecko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lutego 2017 09:43 Izabela Piecko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lutego 2017 09:43 Izabela Piecko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)