Konkursy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Pawonków ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresach: a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; b) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, stanowiący załącznik...

Wójt Gminy Pawonków ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017r.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresach: a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; b) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, stanowiący...

Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Pawonkowie

Wójt Gminy Pawonków przedstawia ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Pawonkowie na realizację zadania publicznego Prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Pawonkowie zgodnie z art.19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku...

Wójt Gminy Pawonków ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016r.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresach: a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej b) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Procedura pozakonkursowa na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie

Oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm ). Można zgłaszać swoje...