Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy w Pawonkowie uchwały Nr XXXI/212/2014 z dnia 24 marca 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Pawonków

Pawonków dn.18.12.2015 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy w Pawonkowie uchwały Nr XXXI/212/2014 z dnia 24 marca 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego...

obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Gwoździany

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...