Konkursy

Wybierz rok

Wójt Gminy Pawonków ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresach: a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; b) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, stanowiący załącznik...