Informacja o środowisku

Wybierz rok

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęcu postepowania

Pawonków, dn. 25.04.2018r. OŚ.6220.1.2018.MS OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczeciu postepowania

Pawonków, dn. 29.12.2017r. OŚ.6220.4.2017.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pawonków, dn. 07.07.2017r. OŚ.6220.6.2016.2017 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.,...

Obwieszczenie - zawiadomienie z art. 10 kpa

Pawonków, dn. 26.06.2017r. OŚ.6220.6.2016.2017 OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Na podstawie art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości informacji

Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art 29. art 33 ust. 1, art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z poźn. zm.) zawiadamia,...

Obwieszczenie - uzupełnienie Raport

Pawonków, dn. 11.05.2017r. OŚ.6220.6.2016.2017 OBWIESZCZENIE Informuję, że w dniu 11.05.2017r. pismem nr OŚ.6220.6.2016.2017 Wójt Gminy Pawonków przekazał do: - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu uzupełnienie do Raportu oddziaływania na...

Obwieszczenie - uzupełnienie

Pawonków, dn. 03.04.2017r. OŚ.6220.6.2016.2017 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art.50 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) oraz pism nr: - WOOŚ.4242.24.2017.AS2.1 z dnia 21.023.2017r. (data wpływu do tut....

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Pawonków, dn. 27.12.2016r. OŚ.6220.6.2016 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Obwieszczenie Wójta Gminy Pawonków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przebudowa nawierzchni drogi (gminnej) dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Gwoździańska w Skrzydłowicach

Obwieszczenie Wójta Gminy Pawonków w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 27.05.2013R. na...